Księgowy

KSIĘGOWY

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

 

 1. Wykształcenie minimum średnie ,
 2. Minimum 2 letni staż pracy w księgowości
 3. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pełnej księgowości
 4. Biegła znajomość pakietu OFFICE
 5. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;

 

II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

 

 1. Znajomość zasad rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
 2. Dyspozycyjność (praca od zaraz)
 3. Samodzielność w działaniu,
 4. Operatywność
 5. Umiejętność pracy w zespole

 

III. Zakres obowiązków na stanowisku : KSIĘGOWY

 1. Księgowanie komputerowe zdarzeń i operacji gospodarczych na kontach księgi głównej w powiązaniu z kontami analitycznymi,
 2. Prowadzenie analityki do wydatków budżetowych
 3. Prowadzenie księgowości materiałowej

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko j.w.
 2. Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe.
 5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności,
 7. Inne dokumenty: nie dotyczy

Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko KSIĘGOWY ” w Dziale kadr Domu Pomocy Społecznej w terminie do dnia 15.04.2008r . do godziny 15 00 .

Dokumenty które zostaną dostarczone do Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach po terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania.

V. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.04.2008 o godzinie10:00
w siedzibie Domu Pomocy Społecznej, ul. Kwiatowa 9 w Krośnicach

 

VI. Z „Zasadami postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach ” można zapoznać się w Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach ul. Kwiatowa 9

 

VI. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowejhttp://bip.milicz-powiat.pl/
oraz na Tablicy Ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach ul. Kwiatowa9

 

Uwaga:

List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), oraz ustawą z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami).

INFORMACJA   O   WYNIKU   NABORU

      Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko

KSIĘGOWA

 

 • dokonano wyboru następującej  kandydatki na w/w stanowisko *.

pani TERESA KOTWICKA ZAMIESZKAŁA MILICZ

UZASADNIENIE

PANI TERESA KOTWICKA UZYSKAŁA NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PUNKTÓW, WYKAZAŁA się DUŻĄ ZDOLNOŚCIĄ INTERPERSONALNĄ ORAZ PODIA WIEDZĘ TEORETYCZNĄ I PRAKTYCZNĄ

Uwaga:

Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznejwww.bip.powiat-milicz.pl . i na Tablicy Ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej  w Krośnicach w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do  zatrudnienia żadnego z kandydatów, lub w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Archiwum. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.