Klauzula dla mieszkańca

Klauzula informacyjna dla mieszkańców DPS Krośnice

Zgodnie z  13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej ul. Kwiatowa 9 56-320 Krośnice w imieniu którego działa Dyrektor tego Domu.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej Krośnice,

e-mail:   iod@dpskrosnice.pl

adres pocztowy: ul. Kwiatowa 9 56-320 Krośnice

  1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych domu pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz zadań zleconych Domowi przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje i urzędy upoważnione z mocy przepisów prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Jednolity rzeczowy wykaz akt Domu Pomocy Społecznej Krośnice tj. 50 lat od dnia zgonu.
  5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. (art. 6 ust.1 lit. a) lub art.9 ust.2 lit. a) – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zapewnienia pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach i korzystania z usług oferowanych przez Dom Pomocy Społecznej. Następstwem nie podania danych osobowych będzie brak możliwości pobytu Pani/Pana w Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania.