Klauzula monitoring

Klauzula Informacyjna

 DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

w Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach

 
na podstawie art. 13 ust. 1i2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)-RODO  informujemy Osoby obserwowane, że:

1. Administratorem monitoringu wizyjnego  jest  Dom Pomocy Społecznej w Krośnicach

ul. Kwiatowa 9 56-320 Krośnice tel 071 3846105
e-mail: sekretariat@dpskrosnice.pl

2. Dane teleadresowe Inspektora Ochrony Danych:
ul. Kwiatowa 9 56-320 Krośnice, budynek Administracji
nr tel. 71 3846105 ; e-mail:iod@dpskrosnice.pl


3. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej tj. art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przy zachowaniu obowiązków wynikających  z art. 18 e ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celu obserwowania i rejestracji obrazu zdarzeń w izolatce oraz zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców DPS Krośnice


5. Monitoringiem wizyjnym objęto izolatkę w budynku nr 1

Zgodnie z art. 18 e ustawy o ochronie zdrowia psychicznego obraz z monitoringu pomieszczeń przeznaczonych do izolacji  jest przekazywany w sposób uniemożliwiający ukazywanie intymnych części ciała ludzkiego oraz intymnych czynności fizjologicznych.


6. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z § 18e ust. 6 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego zapis z monitoringu przechowuje się przez okres, co najmniej 12 miesięcy od dnia jego zarejestrowania, nie dłużej jednak niż przez 13 miesięcy od dnia jego zarejestrowania, o ile nie zostanie on zabezpieczony jako dowód w sprawie w przypadku toczącego się postępowania.
Po upływie terminu przechowywania zapis usuwany jest automatycznie poprzez nadpisanie kolejnym zapisem w sposób uniemożliwiający jego odzyskanie.


7. Odbiorcami danych przetwarzanych  (nagrań z monitoringu) są wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na mocy obowiązującego prawa, wykonawcy na podstawie zawartych umów w zakresie niezbędnym do ich realizacji,


8. Osoba objęta monitoringiem ma prawo do informacji o objęciu jej monitoringiem wizyjnym oraz prawo do ochrony swojego wizerunku przed rozpowszechnieniem, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

9. Prawa osób objętych monitoringiem obejmują m.in.:
1) prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu,
2) prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
3) prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
4) prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
5) prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas; w granicach określonych przepisami prawa.

10. Osoba objęta monitoringiem ma prawo:
1) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
2) kontaktowania się z Inspektorem ochrony danych DPS Krośnice we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z wykonywaniem praw przysługujących na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz sprawach związanych z ogólnymi zasadami funkcjonowania monitoringu w DPS Krośnice

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
1 odt klauzula monitoring 2 czerwca 2023 11:04 22 KB 98