Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających

Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających Mieszkańców DPS Krośnice

Zgodnie z  13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Dom Pomocy Społecznej ul. Kwiatowa 9 56-320 Krośnice  w imieniu którego działa Dyrektor tego Domu.


2. Kontakt do  Inspektora Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej Krośnice,

e-mail:   iod@dpskrosnice.pl

adres pocztowy: ul. Kwiatowa 9 56-320 Krośnice

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne  w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób mieszkających w DPS Krośnicach oraz monitorowanie przez Administratora kontaktów mieszkańców z rodziną na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO.


4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania obowiązku przechowywania wynikający z przepisów prawa.


5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje i urzędy upoważnione z mocy przepisów prawa.


6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełnienia , ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,


8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa


9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu  uzyskania zgody na wejście i poruszanie się na terenie DPS Krośnice.

W przypadku niepodania swoich danych osobowych , nie uzyska Pani/Pan zgody na wejście na teren DPS Krośnice

10. Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania.