Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.dpskrosnice.pl

Dom Pomocy Społecznej w Krośnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach.

  • Data publikacji strony internetowej: 2013-06-30.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne.

Zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy.

Tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy.

Elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps,.

Dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów ponieważ były opublikowane przed wejściem wżycie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Zdjęcia i grafiki były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Tabele były opublikowane przed wejściem wżycie ustawy o dostępności cyfrowej.

Elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Stefanów, sekretariat@dpskrosnice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71-38-46-105. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Krośnicach zajmuje 2 budynki mieszkalne dla podopiecznych (bud. nr 1 i bud. nr 2) oraz budynek administracyjny. Budynek nr 1 znajdujący się przy ulicy Kwiatowej 9, posiada dwie kondygnacje naziemne z poddaszem użytkowym, jest całkowicie podpiwniczony. Obiekt wyposażony jest w windę przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych, instalację sygnalizacji pożaru i instalację przyzywową. Wejście do windy znajduje się z tyłu budynku z przystosowanym podjazdem dla osób podsuszając się za pomocą wózka. Budynek nr 2 znajdujący się przy ulicy Kwiatowej 2a posiada cztery kondygnacje naziemne, jest całkowicie podpiwniczony. Obiekt posiada windę osobową przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych, instalację sygnalizacji pożaru oraz instalację przyzywową. Z uwagi na prowadzoną całodobową działalność opiekuńczą prowadzona dla 152 osób z zaburzeniami psychicznymi, budynki są obiektami wolnymi od barier architektonicznych. Wynika to ze standaryzacji usług. Przed wejściem do budynków mieszkalnych znajdują się sygnalizacje dźwiękowo-przyzywowe, informujące pracownika o obecność osób z zewnątrz w celu udzielenia niezbędnych informacji i załatwienia spraw. Budynek administracyjny znajdujący się przy ulicy Kwitowej 9 a, jest budynkiem parterowym, bez progów utrudniających przemieszczanie się osobom z niepełnosprawnością. Na wprost wejścia znajduje się sekretariat, w którym osoba zainteresowana może uzyskać niezbędne informacje. DPS posiada parking dla pojazdów uprzywilejowanych oraz osób niepełnosprawnych. Do budynków może wejść osoba z psem asystentem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.